Struktura a organizace

Kazatelská stanice Nýřany je součástí Farního sboru ČCE v Plzni – západní sbor.

Farní sbor, který je základem života církve, tvoří všichni evangelíci žijící v určité oblasti. Celé území naší republiky je pokryto sítí větších či menších farních sborů a každý, kdo byl v evangelické církvi pokřtěn nebo do ní vstoupil, je považován za člena toho sboru, v jehož obvodu bydlí.

Členství v evangelické církvi je otevřené všem, kteří o něj stojí. Jediným kritériem je víra v Ježíše Krista. Je přitom možné být členem evangelického sboru a současně zůstat v církvi, v které člověk vyrostl. Za své členy považujeme i ty, kteří se k církvi po léta nehlásí, ale vědomě z ní nevystoupili. Navzájem se oslovujeme bratři a sestry.

Život farního sboru řídí staršovstvo. Tvoří ho bratři a sestry, kteří byli tímto úkolem pověřeni volbou při shromáždění celého sboru.

Každý sbor si volbou povolává svého kazatele, což mohou být muži nebo ženy, kteří mají potřebné teologické vzdělání a jsou ochotni se tomuto povolání věnovat jako svému zaměstnání. Většina z nich má svou vlastní rodinu. Církev je službou Slova a svátostí pověří při tzv. ordinaci, kterou dává těmto lidem osvědčení, že tuto službu konají z pověření celé církve. Za svou práci pobírají kazatelé mzdu, kterou v současné době poskytuje z větší části stát. Své kazatele nazýváme faráři resp. farářkami, pokud pracují na sboru samostatně, nebo jáhny resp. jáhenkami, kteří slouží jako pomocní kazatelé. Kazatelskou službu mohou příležitostně vykonávat i laici, tj. členové církve, u kterých církev poznala, že mají k této službě obdarování a schopnosti. Pokud takovou službu  konají pravidelně, jsou k této službě církví ordinováni (ustanoveni) podobně jako kazatelé.

Farářem sboru byl zvolen od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024 bratr farář Ondřej Pellar (na 25% úvazku). Správcem v kazatelské stanici byl staršovstvem pověřen výpomocný kazatel bratr Jiří Kantor s manželkou Janou.

Vše, co může sbor řešit na místní úrovni, spadá do kompetence staršovstva nebo sborového shromáždění.  Pouze to, co se současně týká více sborů nebo celé církve, řeší volené orgány – jako jsou konventy, synody, seniorátní výbory a synodní rada.

Více informací naleznete zde nebo na stránkách ČCE.